W związku z rozpoczęciem obowiązywania od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane „RODO”), chcielibyśmy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych oraz na jakich zasadach to następuje od 25 maja 2018 r.

Poniżej znajdują się informacje dotyczące przetwarzanych danych oraz zasadach ich przetwarzania.

1. ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem Twoich danych jest Centrum Odżywek i Suplementów FitAktiv Gerard Krawczyk, ul. Wawelska 5, 02-034 Warszawa (dalej zwany „FitAktiv”)

2. ZBIERANE I PRZETWARZANE DANE
Dane, które są zbierane i przetwarzane są to dane, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej.
Są to w szczególności dane niezbędne do przesyłania newsllettera.
Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane, pozyskane na niniejszej stronie, mamy uprawnienie przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. agencjom marketingowym, jak również podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa (np. sądom) – jedynie w oparciu o konkretną podstawę prawną.

JAKIE DANE ZBIERAMY PRZY ZAPISANIU SIĘ DO NEWSLETTERA
Twój adres e-mail.

Dane te są przechowywane na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody oraz przepisów dotyczących sprzedaży poza siedzibą przedsiębiorcy.

JAKIE DANE ZBIERAMY PRZY ODWIEDZANIU PRZEZ CIEBIE ZE STRONY INTERNETOWEJ (dane gromadzone przez stronę www)
Anonimowe dane statystyczne, adres IP, ścieżka jaką przechodzi się przez sklep (gdzie się klikało po kolei), używana przeglądarka, system operacyjny, rozdzielczość ekranu, rodzaj urządzenia (mobilne, lub stacjonarne) – żadnej z tych informacji nie możemy i nie mamy jak połączyć z konkretną osobą. Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu co do przetwarzania danych osoby, której dane dotyczą, w zależności, co nastąpi pierwsze.
3. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
Wszelkie zebrane przez nas dane są chronione i zabezpieczone zgodnie z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych, jak również procedur w celu zabezpieczenia danych przed dostępem osób nieupoważnionych lub nieupoważnionym wykorzystaniem przekazanych nam danych.

JAK MOŻESZ ZARZĄDZAĆ SWOIMI DANYMI?
Masz następujące prawa w stosunku do swoich danych, które zostały nam przekazane:
– prawo dostępu;
– prawo sprostowania Twoich danych – gdy Twoje dane są nieprawidłowe;
– prawo usunięcia Twoich danych – gdy cofniesz zgodę na ich przetwarzanie, gdy zgłosisz sprzeciw co do ich przetwarzania, gdy będą one przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, gdy Twoje dane powinny być usunięte zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
– prawo ograniczenia przetwarzania Twoich danych – gdy Twoje dane są nieprawidłowe, na okres weryfikacji Twoich danych; gdy Twoje dane będą wykorzystywane przez nas w sposób niezgodny z prawem, ale nie będziesz chciał ich usunięcia; gdy Twoje dane nie będą nam już potrzebna, zaś nie będziesz chciał ich usunięcia z uwagi na dochodzenie swoich roszczeń i/lub obronę Twoich praw; gdy wniesiesz sprzeciw, do czasu zakończenia postępowania odnośnie ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
– prawo do ich przenoszenia ;
– prawo niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym marketingowi bezpośredniemu (m.in. profilowaniu);
– prawo do wniesienia sprzeciwu – gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w jakiej się znalazłeś, w tym profilowania, jak również w dowolnym momencie jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego.
W celu skorzystania z powyższych uprawnień prosimy o kontakt na adres email: info@noblepharma.pl

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH
Przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na obowiązującej podstawie prawnej. Przetwarzamy Twoje dane na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.
Podstawą prawną dla pomiarów statystycznych i marketingu własnego Administratora jest uzasadniony interes administratora.

UPRAWNIENIE DO WNIESIENIA SKARGI
Jesteś uprawniony do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa.
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych – jest organem nadzorczym w stosunku do Administratora.

Share This